Apie mus

<<Atgal
Apie mus

Viešoji įstaiga „Švietimo projektai"  generuoja naujas idėjas, inovacijas,  skirtas švietimo sistemai tobulinti, kokybei gerinti. Skatina švietimo bendruomenės narius plėtoti savo pedagogines, profesines, bendrakultūrines ir specialiąsias kompetencijas, siekiant užtikrinti mokymo (si) kokybę. Vienas iš įstaigos bruožų yra kuriamų naujų idėjų, inovacinių programų, projektų praktinis taikymas kintančioje švietimo erdvėje, išsaugant tautines vertybes ir tradicijas.

 
Vizija

Generuoja ir skleidžia naujas idėjas, inovacijas skirtas švietimo bendruomenei.


Misija

Siekia, kad naujos  idėjos, inovacijos būtų paskleistos švietimo bendruomenei bei pritaikomos praktiškai. Organizuoja ir plėtoja įvairių sričių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.


Vertybės

Viešoji įstaiga „Švietimo projektai" vadovaujasi šiomis vertybėmis:

Atvirumas – įstaiga atvira visoms  idėjoms, inovacijoms, kurios skatina tobulinti švietimo aplinką.

Patikimumas – vertybė, leidžianti įgyti švietimo bendruomenės pasitikėjimą, teikiant įvairias paslaugas.

Kokybė – pagrindinis įstaigos darbo siekis, kurio išraiška -  švietimo bendruomenės narių dvasinis ir materialinis pasitenkinimas.

Novatoriškumas – vertybė, leidžianti naujas idėjas, inovacijas švietimo sistemoje paversti  patraukliomis, vėliau tampančiomis pagrindine progreso varomąja jėga.


Tikslai

- Siekti, kad naujos idėjos, inovacinės programos bei kiti projektai būtų generuojami ir skleidžiami švietimo bendruomenei;

- Padėti švietimo bendruomenės nariams prisitaikyti prie kintančios švietimo erdvės;

- Siekti, jog būtų gerinama švietimo ir kitų sričių specialistų kvalifikacijos tobulinimo kokybė, orientuojantis į šalies ir Europos Sąjungos iškeltų pedagogų kompetencijų gerinimą.


Uždaviniai

- Rengti edukacinius projektus, atitinkančius darbo rinkos perspektyvos poreikius bei galimybes, kiekvienam visuomenės nariui gerinti esamas arba siekti naujų profesinių kompetencijų;

- Inicijuoti projektus, keliančius edukacinio proceso dalyvių kompetenciją;

- Skatinti naudoti mokymo (si) procese modernias informacines komunikacijos technologijas;

- Tobulinti pedagogų kompetencijas, suartinant profesinį mokymą ir bendrąjį lavinimą;

- Skatinti šalies pedagoginę bendruomenę kelti kvalifikaciją Europos Sąjungos šalyse;

- Rengti edukacines išvykas/keliones ir praktinius seminarus, plėtojančius ir įtvirtinančius kvalifikacijos tobulinimo kompetencijas;

- Organizuoti konferencijas, diskusijas, kurių metu būtų generuojamos ir skleidžiamos švietimo bendruomenei naujos idėjos, inovacijos;

- Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius/seminarus, kurių metu būtų skleidžiamos naujos mokymo (si) formos, metodai, priemonės;

- Bendradarbiauti su panašaus profilio įstaigomis ir organizacijomis Europos Sąjungos bei kitose šalyse.

 

Dėl klausimų teiraukitės šiuo adresu arba telefonu: Žygimantų g. 14 - 1, LT – 01102 Vilnius, Tel.: +370 5 268 59 66, Faks.: +370 5 268 59 67, GSM: +370 698 03284